پنجمين فصل تمام سال‌ها

واگویه های هادی وحیدی درباره‌ی ادبیات و فرهنگ

شعر اعتراض

 

جهت گیری اعتراضی از شاخص های مهم شعر امروز است و شعر دارای این شاخصه ، شعری است که " نتیجتاً در حرکت تکاملی جامعه معتبر است! [1] " و در مسیر اگاهی و اصلاح جامعه گام برمی دارد و با شعر تسلیم کاسه لیسان خود فروخته ، فرسنگ ها فاصله داشته و تفاوت ماهوی دارد و با مظاهر ستم و خود ستمگران سر ستیز و مقابله دارد.

این اعتراض اگر به شعار نیانجامد به هیچ وجه نافی زیبایی های هنری در شعر نیست. این مساله " مربوط به کیفیت بیانی یا قدرت هنری بیان است ، نه خود موضوع [2] ". میزان توانمندیهای شاعر و کیفیت بیان است که به شعر مانایی می دهد و اگر شاعر بتواند تعهد اعتراض آمیز خود را وجوه هنری ببخشد ، شعرش همیشه شعر خواهد بود و خواهد توانست دهان مخالفان تعهد سیاسی – اجتماعی  را در شعر ببندد. در غزل امروز وقتی این اعتراض از صافی تغزل هم عبور داده می شود ، مانایی و زیبایی خاصی به آن بخشیده می شود.

شعارگرایی نه تنها در شعر اعتراض که در شعرهایی با موضوع های دیگر نیز می تواند ظهور داشته باشد و نبایست با این حربه به رد شعر اعتراض پرداخت و جوهر کلام آن که در شعر اعتراض تعهد نه بر شانه های شاعر و شعر بل بر دوش مخاطب سنگینی می کند و مخاطب متعهد باید باشد نه شاعر![1] - تاریخ تحلیلی شعر نو ، شمس لنگرودی ، ج 4 ، ص 129

[۲] - همان ، ص 133

 

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم بهمن ۱۳۸۵ساعت   توسط هادی وحيدی  |